A-betong - hjem

En vanlig betongbil uten lass veier ca 15 tonn. 1 m3 betong veier ca 2.400 kg, et fullt lass på 6,5 m3 veier over 30 tonn.

Det er derfor viktig at forholdene på byggeplassene er tilrettelagt for å motta så tunge biler. På våren må ofte størrelsen på lasset reduseres på grunn av dårlig bæreevne under teleløsningen, som er offentlige restriksjoner i tillegg til en vurdering av grunnforholdene på byggeplassen.

Fremkommelighet til leveringssted

Våre transportører har god erfaring i å vurdere de forskjellige adkomstene. Dersom transportøren er i tvil om framkommeligheten til leveringsstedet skal de ta dette opp med kunde, og alternative løsninger skal diskuteres.

Dersom transportøren mener at forsøk på å fullføre leveransen medfører stor risiko for å kjøre seg fast, men at han i samarbeid med kunde er blitt enige i at man skal gjøre et forsøk på å levere, må kunde bekrefte skriftlig at han hefter for mulige kostnader forbundet til innleie av redningshjelp, samt for eventuelle skader som oppstår på materiellet som følge av samme forhold.

Vi gjør også oppmerksom på at bestilt betong er å betrakte som kundens vare, og kunden må selv avgjøre hva som skal gjøres med denne. Betongbilen har mulighet til å ta med varen tilbake til avfallsplass. Kunden må betale for varen og transport til byggeplass, og ekstrakostnader forbundet til retur og avfallshåndtering blir belastet.

Sikkerhet ved levering av betong og på arbeidsområde

A-Betong setter sikkerhet for sine ansatte og kunder i høysete. Ved levering av betong er sjåfør på betongbil og pumpe den som har det avgjørende ordet når det gjelder sikkerhet rundt bil/pumpe og dens arbeidsområde.

Kunden er ansvarlig for:

 • Sørge for sikker adkomst til leveringssted. Dette innebærer nødvendige høyder og bredder, samt tilstrekkelig bæreevne på bruer og vei. Husk at en betongbil er 10 meter lang, 4 meter høg og 2,5 meter bred, og kan fort veie over 30 tonn.
 • Grunnforholdene må være stabile. Dersom oppstillingsplassen er nær en byggegrop må denne sikres mot en mulig utglidning.
  Dersom betongbil eller pumpe må stå i trafikkerte områder må nødvendig tillatelser for dette innhentes, og området må sikres slik at andre ikke kommer innenfor maskinens arbeidsområde.
 • Dersom betongbil eller pumpe må stå i trafikkerte områder må nødvendig tillatelser for dette innhentes.
 • Det må sikres mot at kjøretøyene ikke kommer i nærheten/berøring med strømførende ledninger. For betongbil med transportbånd og pumpebil gjelder spesielle regler for sikkerhetsavstand til høyspentledninger, for arbeider nærmere enn 30 meter fra høyspentlinje må nettselskapet være varslet på forhånd for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.
 • Sikre arbeidsbetingelser på byggeplassen slik at skader på menneske og utstyr unngås.
 • Påse at betongarbeidene utføres etter gjeldene lover og regler.
 • Ved leveranser i høyden (mer enn 2 meter over bakken/gulv) skal området hvor personer arbeider eller oppholder seg være sikret med fallsikring. Aktuell fallsikring kan være fast/midlertidig rekkverk, stillas, sikkerhetssele eller lift.
 • Bruk relevant verneutstyr, ved arbeid ved endeslange på pumpe/bånd skal hjelm benyttes.
 • Dersom tvil om noen av disse punktene, ta kontakt med din betongfabrikk for nærmere dialog/informasjon.

Dersom du er i tvil om noen av disse punktene, ta kontakt med din betongfabrikk for nærmere dialog og informasjon.